Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Ό, τι πρέπει να γνωρίζετε για τα “έξυπνα” συστήματα εξοικονόμησης

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη πολλοί ενδιαφερόμενοι σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους. Εφόσον η κατοικία σας πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ (σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό άρθρο εδώ), ήρθε η ώρα να εξετάσουμε διεξοδικά τις “έξυπνες” παρεμβάσεις που εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα.

Αυτό που θα αναλύσουμε σε αυτό το άρθρο είναι οι λεπτομέρειες σχετικά με τις παρεμβάσεις της κατηγορίας Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (Κατηγορία 5 στον οδηγό του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Οι αποδεκτές παρεμβάσεις χωρίζονται σε ανά τύπο κατοικίας και είναι οι εξής:

Μονοκατοικίες/Διαμέρισμα:

 1. Φωτοβολταϊκά συστήματα
 2. Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
 3. Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος
 4. Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)

Κοινόχρηστοι χώροι:

 1. Αναβάθμιση Ανελκυστήρα
 2. Αναβάθμιση φωτισμού

Να σημειώσουμε εδώ ότι για να μπορέσετε να προχωρήσετε στις παρεμβάσεις αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να τη συνδυάσετε με κάποια παρέμβαση από τις υπόλοιπες κατηγορίες παρεμβάσεων. Εάν για παράδειγμα, πραγματοποιήσετε αλλαγή κουφωμάτων (Κατηγορία παρέμβασης 1), τότε ενεργοποιούνται και οι παρεμβάσεις  της κατηγορίας εξοικονόμησης – αυτονόμησης (κατηγορία 5).

Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον για το 2020 επικεντρώνεται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε οικιακά κτίρια

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις ώστε να είναι η παρέμβαση επιλέξιμη;

Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη εφόσον:

 1. Περιλαμβάνονται στην πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4).
 2. Ο τύπος της κατοικίας είναι είτε μονοκατοικία είτε μεμονωμένο διαμέρισμα
 3. Η κατοικία αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4), τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήριο/κτηριακή μονάδα αρχικής ενεργειακής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για κτήριο/κτηριακή μονάδα αρχικής ενεργειακής κατάταξης Γ).
 4. Είναι μη διασυνδεδεμένα στο δίκτυο. Δηλαδή αυτόνομα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα (off grid) και
 5. Είναι ήδη διασυνδεδεμένα οικιακά φωτοβολταϊκά τα οποία πωλούν την παραγόμενη ενέργεια (ειδικό πρόγραμμα στεγών).

Τι περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση Φ/Β συστήματος;

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται:

 1. τα Φ/Β πλαίσια
 2. ο αντιστροφέας (inverter)
 3. οι βάσεις στήριξης κάθε τύπου
 4. οι καλωδιώσεις και λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό
 5. ο μετρητής παραγόμενης ενέργειας καθώς και
 6. κάθε άλλο απαραίτητο υλικό και εργασία για τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού.

Πώς υπολογίζεται η ελάχιστη/μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη;

Η ελάχιστη/μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς (P) του Φ/Β σταθμού, ορίζεται στα 2kWp/10kWp, αντιστοίχως (2kWp≤P≤10kWp). Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, είναι ανάλογη της εγκατεστημένης ισχύος του Φ/Β (εντός των ανωτέρω ορίων).

Αν η εγκατάσταση του Φ/Β είναι από 2kW έως και 5kW τότε η δαπάνη είναι 1.400,00€  ανά κιλοβατ (kW). Δηλαδή αν το Φ/Β είναι 4kW τότε 4 x 1.400 = 5.600,00€.

Αν η εγκατάσταση Φ/Β είναι μεγαλύτερη από 5kW έως και 10kW τότε η δαπάνη είναι 1.200,00€  ανά κιλοβατ (kW).

Ποιες δαπάνες για το Φ/Β δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ;

Οι δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 1. Τα τέλη σύνδεσης
 2. Τα κόστη για ενδεχόμενη επαύξηση ισχύος της υφιστάμενης παροχής και
 3. Πιθανές παρεμβάσεις στους υφιστάμενους μετρητές κατανάλωσης ενέργειας.

Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε να είναι η παρέμβαση επιλέξιμη;

Η παρέμβαση δεν είναι αυτοτελής, αλλά συμπληρωματική της εγκατάστασης νέου Φωτοβολταϊκού συστήματος. Άρα πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις του Φ/Β συστήματος.

Τι περιλαμβάνεται στις δαπάνες εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας;

Στις δαπάνες εγκατάστασης περιλαμβάνονται:

 1. Μετατροπέας (converter) ισχύος
 2. Συσσωρευτές
 3. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για τη σύνδεση (διακόπτες, καλωδιώσεις, διατάξεις προστασίας κ.λπ.)
 4. Σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης καθώς και
 5. Κάθε άλλο απαραίτητο υλικό και εργασία για τη λειτουργία του συστήματος

Πώς υπολογίζεται η ελάχιστη/μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη;

Η ελάχιστη/μέγιστη χωρητικότητα (C) του συστήματος αποθήκευσης (συσσωρευτών) ορίζεται σε 1kWh/10kWh, αντιστοίχως (1kWh≤C≤10kWh).

Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, είναι ανάλογη της εγκατεστημένης χωρητικότητας των συσσωρευτών (εντός των ανωτέρω ορίων) και ορίζεται στα 1.150,00€ ανά Κιλοβατώρα (kWh). Δηλαδή αν η εγκαταστημένη χωρητικότητα του συστήματος είναι 6kWh, τότε 6 x 1.150 = 6900,00€.

Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε να είναι η παρέμβαση επιλέξιμη;

Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη εφόσον:

 1. Περιλαμβάνονται στην πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) και
 2. Ο ωφελούμενος δεν έχει λάβει επιδότηση από τη δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»

 Ποιες είναι οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι συσκευές φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος;

Οι κατάλληλες συσκευές φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

 1. Διαθέτουν πιστοποίηση CE, σύμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC
 2. Να είναι σημεία επαναφόρτισης Mode 3 και Mode 4, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1
 3. Επιτρέπουν τη σύνδεση των Η/Ο σε αυτά, σύμφωνα με μία από τις μεθόδους Case Α, Β ή C, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1
 4. IP κλίμακα διαβάθμισης κατ’ ελάχιστον IP44, σύμφωνα με EΛΟΤ EN 61851-1
 5. Να υποδεικνύεται η κατάσταση του σημείου επαναφόρτισης με εμφανή τρόπο (π.χ. φωτεινή ένδειξη LED, οθόνη κ.λπ.)
 6. Να διαθέτει δυνατότητα αποδοχής, λήψης και επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων, καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου βάσει του πρωτοκόλλου OCPP (έκδοση 1.6 ή νεότερη)

Λόγω του ότι οι προϋποθέσεις είναι σύνθετες, κυρίως οι τεχνικές, προτείνεται η κατεύθυνση του ωφελούμενου από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Τέλος το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την καλύτερη ενημέρωση των ωφελούμενων έχει δημιουργήσει δικτυακό κόμβο (https:// kinoumeilektrika.gov.gr) στον οποίο υπάρχει ενδεικτική λίστα επιλέξιμων φορτιστών.

Ποιοι φορτιστές ηλεκτρικού οχήματος δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ;

Οι φορτιστές ηλεκτρικού οχήματος οι οποίοι αποκλείονται από το πρόγραμμα ακόμα και αν καλύπτουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, είναι αυτοί που χρησιμοποιούν σα μέθοδο φόρτισης τα Mode 1, Mode 2 και την επαγωγική φόρτιση.

Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε να είναι η παρέμβαση επιλέξιμη;

Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη εφόσον περιλαμβάνονται στην πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) και

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας (smart home)

Τα “έξυπνα” συστήματα που μπορούν να επιλεγούν πρέπει να συμβάλουν στην εξοικονόμηση και στην διαχείριση της κατοικίας. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων

Συστήματα τα οποία καθιστούν δυνατό τον έλεγχο και την αυξομείωση της έντασης φωτισμού, (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες για την ανίχνευση κίνησης των χρηστών ή/και των συνθηκών περιβάλλοντος (νύχτα/ημέρα), έξυπνες λάμπες, αυτοματισμοί σκίασης κ.λπ.) ή τον έλεγχο άλλου ηλεκτρικού φορτίου (π.χ. έξυπνος διακόπτης για διαχείριση του θερμοσίφωνα), καθώς και την καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 • Έξυπνα συστήματα Θέρμανσης/ψύξης

Συστήματα και αισθητήρες, που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν διακριτά τη θερμοκρασία σε κάθε χώρο. (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες, έξυπνες πρίζες, έξυπνοι διακόπτες, έξυπνο ρελέ κ.λπ.).

 • Έξυπνα συστήματα Απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης

Συστήματα που παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα, μέσω κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. κεντρική συσκευή που συνδέεται με τις υπόλοιπες και συντονίζει το συνολικό σύστημα) και λογισμικού, για λήψη αναφορών και ειδοποιήσεων που σχετίζονται με τις ενεργειακές του καταναλώσεις καθώς και τον απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση των συσκευών (π.χ. ειδοποίηση χρήστη εάν έχει μείνει ανοιχτή κάποια συσκευή, εάν δεν έχουν σβήσει όλα τα φώτα, έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, θερμοκρασίας, υγρασίας, κ.λπ.).

Ποια συστήματα δεν συμπεριλαμβάνονται στα έξυπνα σύστημα διαχείρισης ενέργειας;

Στα έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας δεν συμπεριλαμβάνονται συστήματα ασφαλείας και συσκευές παρακολούθησης. Επίσης, δε μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην παρέμβαση «Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης», έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης.

Μπορείτε να βρείτε τις προϊοντικές μας λύσεις εδώ.

Αναβάθμιση Ανελκυστήρα

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε να είναι η παρέμβαση επιλέξιμη;

Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη εφόσον:

 1. Αφορά πολυκατοικία (Τύπου Α ή Τύπου Β) και
 2. Ο ανελκυστήρας έχει εγκατασταθεί πριν από 1 Ιουλίου 1999

Ποιες παρεμβάσεις βελτίωσης περιλαμβάνονται:

Περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι οι εξής:

 1. Εγκατάσταση συστήματος μεταβαλλόμενων στροφών (inverter)
 2. Εγκατάσταση διάταξης αντιστάθμισης της άεργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης
 3. Εγκατάσταση συστήματος μεταβαλλόμενων στροφών (inverter) με ενσωματωμένο σύστημα αντιστάθμισης της αέργου ισχύος.

Οι παρεμβάσεις στην κατηγορία αυτή χρηματοδοτούνται εφόσον μετά το πέρας των εργασιών έχουν τοποθετηθεί στον ανελκυστήρα οι λύσης 1 και 2 ή το σύστημα 3.

Ποιες παρεμβάσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στην αναβάθμιση ανελκυστήρα;

Δεν είναι επιλέξιμες, δαπάνες που αφορούν στην εσωτερική επένδυση του θαλάμου του ανελκυστήρα.

Αναβάθμιση φωτισμού

Τι περιλαμβάνεται στις παρεμβάσεις αναβάθμισης φωτισμού;

Αρχικά, να αναφέρουμε ότι αφορά μόνο πολυκατοικίες (Τύπου Α ή Τύπου Β) και τους κοινόχρηστους χώρους αυτών.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σημείων με λαμπτήρες LED και την αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού φωτισμού, με έξυπνο σύστημα που περιλαμβάνει -τουλάχιστον ένα- από τα ακόλουθα: αισθητήρες κίνησης, αισθητήρες ημέρας/νύχτας, σημείο ενεργοποίησης φωτισμού αναλόγως εισόδου/εξόδου.

Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας που εντάσσονται στο πρόγραμμα στο site μας, στην κατηγορία Εξοικονομώ – Αυτονομώ, είτε πατώντας εδώ.

Σύντομα, θα επανέλθουμε με νέο ενημερωτικό άρθρο για τις απαιτήσεις και τα ζητούμενα του Προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, όπως διαμορφώνονται από τις τρέχουσες εξελίξεις.

Η Συντακτική Ομάδα της ΚΑΥΚΑΣ,

Μοιραστείτε το
, , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *